ЧIаба

Олуш ма-хиллара «диканиг, некъах тилла, цхьанахьахула йорт еттий, хенахь схьа ца кхочу, ткъа вониг масачу махал а сиха неΙарна тΙе хΙутту».